Το νέο Διοικητικό Συμβόυλιο του ΣΑΠΣΠΘ
21 Ιουνίου 2022

Μετά τις εκλογές της από 19/06/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει:

– Πρόεδρος: Αυλίδης Βασίλειος (1975)
– Αντιπρόεδρος: Ροδινού Γεωργία (1993)
– Γενικός Γραμματέας: Καζάκης Αθανάσιος (1990)
– Ταμίας: Δημόπουλος Ευάγγελος (2002)
– Ειδικός Γραμματέας: Γενίτσαρης Ευάγγελος (2002)
– Μέλος: Ιωάννου Δημήτριος (1972)
– Μέλος: Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος (1973)
– Μέλος: Μαυρομάτης Αχιλλέας (1984)
– Μέλος: Στεκούλης Σπυρίδων (1976)

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Αυλίδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Καζάκης