Συμμετοχή του Συλλόγου Αποφοίτων στο Συμβούλιο Στήριξης του ΠΣΠΘ
1 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με τον Νόμο 4692/2020, το Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο (Επ.Ε.Σ.) του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησε στη συγκρότηση πενταμελούς Συμβουλίου Στήριξης του σχολείου. Το συμβούλιο απαρτίζεται από την Διευθύντρια του Σχολείου, εκπρόσωπο του Δήμου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και δύο εκπροσώπους του Συλλόγου Αποφοίτων. Το Συμβούλιο Στήριξης έχει τετραετή θητεία.

Σε συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων αποφάσισε να εκπροσωπηθεί από την Πρόεδρο, κ. Γεωργία Ροδινού, και από τον απόφοιτο 1972 κ. Δημήτρη Ιωάννου, Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον Νόμο, το συμβούλιο στήριξης του σχολείου ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, έπειτα από συζήτηση με εκπροσώπους των γονέων, των μαθητών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., του Συλλόγου των Αποφοίτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. και της τοπικής κοινωνίας,
β) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Αποφοίτων και τον Σύλλογο Γονέων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.