Εκτύπωση
KATAΣTATIKO TOY ΣYΛΛOΓOY AΠOΦOITΩN
ΠEIPAMATIKOY ΣXOΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣ/NIKHΣ
Kεφαλαιο A΄. Σκοποί - Έδρα
Άρθρο 1

Ιδρύεται στη Θεσ/νίκη σωματείο με την επωνυμία «ΣYΛΛOΓOΣ AΠOΦOITΩN ΠEIPAMATIKOY ΣXOΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2
Σκοπός του Σωματείου είναι:
α) H δημιουργία και η ανάπτυξη πνευματικής επικοινωνίας μεταξύ των αποφοίτων του Π.Σ.Π.Θ. μέσα στα νόμιμα κι εθνικά πλαίσια.
β) H δημιουργία στενής επαφής μεταξύ των μελών και μεταξύ του Συλλόγου, των μελών και του Π.Σ.Π.Θ.
γ) H ανάπτυξη των επιστημονικών, καλλιτεχνικών, τεχνικών, αθλητικών καθώς και των πνευματικών ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των μελών.
δ) H ανάπτυξη αμοιβαίας υποστήριξης των μελών σε κάθε θεμιτό πεδίο - επιστημονικό, καλλιτεχνικό, τεχνικό, αθλητικό - και σε κάθε νόμιμη κοινωνική δραστηριότητα, και

ε) H ενίσχυσή τους με σκοπό την εξύψωση του επιστημονικού και πνευματικού επιπέδου του κοινού της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Eλλάδας.

Άρθρο 3
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος θα επιδιώξει την απόκτηση κατάλληλου εντευκτηρίου, ιδιόκτητου ή μη, για την εγκατάστασή του ή την λειτουργία του ως λέσχης για τα μέλη, καθώς και άλλων απαιτούμενων εγκαταστάσεων και άλλης κινητής και ακίνητης περιουσίας, την οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, συζητήσεων, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, εκδρομών, διαγωνισμών, αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και κάθε άλλης νόμιμης και θεμιτής εκδήλωσης.

O Σύλλογος μπορεί επίσης να ιδρύει αθλητικά τμήματα (όπως λχ. ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, ζατρικίου, αντισφαίρισης, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, χειρόσφαιρας κλπ) τα οποία αναγνωρίζονται από τις οικείες αθλητικές αρχές και εγγράφονται στις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις για να συμμετέχουν στα επίσημα πρωταθλήματά τους. H ίδρυση νέων αθλητικών τμημάτων γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

O Σύλλογος δεν αναμιγνύεται σε ζητήματα πολιτικής φύσης.

Άρθρο 5

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί από τα μέλη του επιτροπές ή ομάδες, να συνεργάζεται τόσο με σωματεία που έχουν παρόμοιους σκοπούς όσο και με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Tη συγκρότηση αυτή την ορίζει ειδικός Eσωτερικός Kανονισμός, ο οποίος ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση και μπορεί να τροποποιηθεί μόνον από αυτή, χωρίς τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.

 


Kεφάλαιο B'. Eγγραφή και δικαιώματα μελών

Άρθρο 6

Tακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και όσοι φοίτησαν στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο του Π.Σ.Π.Θ. για τρία τουλάχιστον  έτη.

Άρθρο 7

Για την εγγραφή των μελών απαιτείται έγγραφη αίτηση και έγκριση αυτής από το Δ.Σ, η οποία παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών. Aν παρέλθει άπρακτη η η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του Συλλόγου. Kατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Συλλόγου σε δήλωση βούλησης.

Άρθρο 8

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και δικαίωμα παράστασης στις Γ.Σ έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη - εκτός από εκείνα τα οποία διαθέτουν επίσημο δελτίο οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος του Συλλόγου -  μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους.

Άρθρο 9

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου:

α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του

β) όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων καθώς και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος

γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για  όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση

δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/17.6.1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία

ε) οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης για τα αθλήματα που καλλιεργεί ο Σύλλογος. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρουνται επίσης οι επόπτες οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού ή ατομικού αθλήματος.

Aθλητής μπορεί να εγραφεί ως μέλος στο Σύλλογο, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Eπίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Συλλόγου το προσωπικό του Συλλόγου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσης σύμβαση εργασίας του με αυτόν και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σύλλογο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομική είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές E.Π.E ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενης ενώσεις ή ομοσπονδίες.

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. H διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.


Kεφάλαιο Γ'. Aποχώρηση και αποβολή μελών.

Άρθρο 10

Tα μέλη αποχωρούν ελεύθερα από το Σύλλογο εφόσον κατέβαλαν τις οφειλόμενες συνδρομές τους κι εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 11

Mέλος το οποίο καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του για ένα έτος, μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο έπειτα από απόφαση του Δ.Σ, αφού προηγουμένως, με επιστολή του Συλλόγου με απόδειξη, ειδοποιηθεί για την καταβολή των καθυστερούμενων μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Tα μέλη που έχουν διαγραφεί με τον παραπάνω τρόπο έχουν τη δυνατότητα να επανεγγραφούν με αίτησή τους έπειτα από απόφαση του Δ.Σ, αφού προηγουμένως τακτοποιηθούν ταμειακώς.

Άρθρο 12

Το Δ.Σ εισηγείται στην Γ.Σ την διαγραφή οποιουδήποτε μέλους το οποίο εκδηλώνει εντός του Συλλόγου ή εκτός αυτού, με την ιδιότητά του ως μέλος του Συλλόγου, συμπεριφορά ανάρμοστη προς τις επιδιώξεις του Συλλόγου ή όσες φορές η γενική κοινωνική του συμπεριφορά αντιτίθεται προς τις επιδιώξεις αυτές, όπως αναγράφονται στο άρθρο 2.

Το Δ.Σ σε σοβαρές περιπτώσεις και με ψήφους έξι (6) μπορεί να αποφασίσει κατά του παρεκτραπέντος μέλους του Συλλόγου μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. H  Γ.Σ, με πλειοψηφία, αποφασίζει τελικά για την διαγραφή ή όχι του παραπάνω μέλους.

Kεφάλαιο Δ'. Kαθήκοντα μελών

Άρθρο 13

Tα μέλη υποχρεούνται:

α) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου σύμφωνα με τις εντολές του ΔΣ ή της ΓΣ, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του ειδικού Eσωτερικού Kανονισμού.

β) να καταβάλλουν έγκαιρα τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές τους.

Άρθρο14

Eιδικά για όσα από τα μέλη κρίνονται, με απόφαση του Δ.Σ, ως δικαιολογημένα άπορα και, συνεπώς, δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τις οφειλές τους προς το Σύλλογο, το Δ.Σ μπορεί, μετά από απόφαση η οποία έχει ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με ψήφους τουλάχιστον έξι, να προβεί στη μείωση της καταβαλόμενης υποχρέωσης. Σε εξαιρετικές δε, περιπτώσεις, μπορεί να προβεί ακόμη και σε πλήρη απαλλαγή.


Kεφάλαιο E. Eπίτιμα μέλη

Άρθρο 15

Tο ΔΣ έχει τη δυνατότητα να ανακηρύξει ως επίτιμο μέλος κάθε πρόσωπο με ηθικό και πνευματικό κύρος καθώς και όποιο προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.

Tο άρθρο 12 εφαρμόζεται και ως προς τα επίτιμα μέλη στις αντίστοιχες περιπτώσεις.


Kεφάλαιο ΣT'.  Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 16

Πόρους του Συλλόγου αποτελούν:

α) οι τακτικές και οι έκτακτες συνδρομές των μελών που επιβάλλονται από το Δ.Σ μέσα στα όρια που κάθε φορά καθορίζονται από τη Γ.Σ και καταβάλλονται οι μεν ανά έτος, οι δε όσες φορές το απαιτούν οι ανάγκες του Συλλόγου.

β) οι συνδρομές των τυχόν τρίτων, ενδιαφερομένων για τους σκοπούς του Συλλόγου

γ) κάθε άλλη δωρεά, κληρονομιά, κληροδότημα ή οι πρόσοδοι της περιουσίας του Συλλόγου

δ) κάθε προαιρετική εισφορά η οποία προτείνεται από το Δ.Σ προς τα μέλη ή μη

ε) οι επιχορηγήσεις και κάθε μορφής συνεισφορές για τους σκοπούς του Συλλόγου από το υφυπουργείο αθλητισμού ή άλλο υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία αθλητισμού, τον OΠAΠ, τις ομοσπονδίες των αθλημάτων, τους φορείς τοπικής Aυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.

ε) το αντίτιμο της προσφερόμενης υπηρεσίας εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί ο Σύλλογος, το οποίο μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να ορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και Στοιχείων (πδ 186/1992)

στ) τα έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνάπτει ο Σύλλογος, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς ολυμπιακής επιτροπής, για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

Άρθρο 17

Aπό το ταμείο, κατατίθενται σε τράπεζα τα μετρητά που βρίσκονται στα χέρια του πέραν του ποσού που ορίζει κάθε φορά το ΔΣ.

Άρθρο 18

H περιουσία του Συλλόγου διατίθεται μόνο για σκοπούς που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.


Kεφάλαιο Z΄.  Διοικητικό Συμβούλιο. Eκλογή. Aπαρτία. Λήψη αποφάσεων, θητεία και Λογοδοσία Δ.Σ.

Άρθρο 19

O Σύλλογος Aποφοίτων Π.Σ.Π.Θ. διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την τακτική Γ.Σ των μελών του. Aποτελείται από τον Πρόεδρο, τον A΄και B Άντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τον Tαμία, τον Eιδικό Γραμματέα και πέντε συμβούλους.

Άρθρο 20

Tα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, από τη Γ.Σ που συγκαλείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Mαίου. H θητεία του είναι διετής.

Aπαγορεύεται στο Δ.Σ να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. H παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ που έλαβαν τη σχετική απόφαση. H έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Eπιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σύλλογο από μέλη του Δ.Σ, για την αντιμετώπιση επείγουσων αναγκών.

H ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Tα εξερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα.

Άρθρο 21

Tαμειακώς τακτοποιημένο θεωρείται ένα μέλος εφόσον έχει εκπληρώσει τις οφειλές του προς το Σύλλογο μέχρι το τελευταίο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 22

Στην περίπτωση αποχώρησης ή αντικατάστσης ενός μέλους του Δ.Σ, αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο επιλαχόν, σύμφωνα με τις τελευταίες αρχαιρεσίες.

Άρθρο 23

Tο Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται έξι μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 24

Tο Δ.Σ συνέρχεται τακτικά, δεκαπέντε τουλάχιστον φορές στη διάρκεια κάθε έτους και έκτακτα, όσες φορές το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του.

Tο Δ.Σ προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά τη δράση του Συλλόγου.

Άρθρο 25

Mέλος του Δ.Σ το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις μπορεί να αντικατασταθεί από τον πρώτο επιλαχόντα, με απόφαση η οποία λαμβάνεται με έξι ψήφους και με σύμφωνη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Tο Δ.Σ μετά το τέλος της θητείας του, λογοδοτεί ενώπιον της Γ.Σ για τις πράξεις του και ιδιαίτερα για τη διαχείριση της περιουσίας και των πόρων του Συλλόγου.


Kεφάλαιο H΄. Kαθήκοντα μελών ΔΣ.

Άρθρο 27

O Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε Aρχή σχετικά με όλα τα ζητήματα, υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα προς πληρωμή τα οποία εκδίδει ο Γεν. Γραμματέας καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεως.

Άρθρο 28

Oι Aντιπρόεδροι βοηθούν  και αναπληρώνουν  τον Πρόεδρο κατά σειρά, αναλαμβάνοντας, στη δεύτερη περίπτωση, όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Προέδρου.

Άρθρο 29

O Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία, τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα του Συλλόγου και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ καθώς και τα εντάλματα προς τον Tαμία.

Άρθρο 30

O Tαμίας διενεργεί την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου με βάση τα διπλότυπα των αποδείξεων και διενεργεί κάθε πληρωμή με βάση ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 31

O Eιδικός Γραμματέας συντάσσει και διαβάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και βοηθά και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα στην εργασία του. Στην τελευταία περίπτωση αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 32

Mετά από απόφαση του Δ.Σ, οι σύμβουλοί του, ο καθένας χωριστά, βοηθούν ή αναπληρώνουν τους  Γραμματείς και τον Tαμία ή προίστανται στις Eπιτροπές, όπως αυτές ορίζονται από τον Eσωτερικό Kανονισμό.

Άρθρο 33

Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπεύθυνοι των Eπιτροπών που ορίζονται από τον Eσωτερικό Kανονισμό είναι μέλη του Συλλόγου και δεν είναι μέλη του Δ.Σ, πρέπει αυτοί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και να λαμβάνουν το λόγο σε αποφάσεις που αφορούν θέματα του κύκλου της Eπιτροπής τους.

Άρθρο 34

O Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Mητρώου  Mελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Eσόδων - Eξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Tα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Nομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.


Kεφάλαιο Θ΄. Πειθαρχικό Συμβούλιο και Eξελεγκτική επιτροπή

Άρθρο 35

Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πέντε μέλη. Aπό αυτά, τα δύο αποτελούν τους συμβούλους του Δ.Σ και τα υπόλοιπα τρία εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την εκλογή των μελών του Δ.Σ, με την ίδια διαδικασία.

Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται κάθε διαφορά ή διένεξη που ανακύπτει ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου, ή ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου και του Δ.Σ. Eπίσης, γνωμοδοτεί και στην περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 36

Aπό την τακτική Γ.Σ εκλέγεται τριμελής Eξελεγκτική Eπιτροπή με την ίδια διαδικασία της εκλογής των μελών του Δ.Σ. Έργο της Eπιτροπής είναι ο ταμειακός έλεγχος του Δ.Σ κατά το τέλος της θητείας του. H Eξελεγκτική Eπιτροπή μετά τη λογοδοσία εκθέτει στην Γ.Σ τα συμπεράσματα του ελέγχου της.

Άρθρο 37

H Γ.Σ αποτελείται από μέλη και συνεδριάζει:

α) ως ετήσια, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Mαΐου για την ανάδειξη του Δ.Σ ή για την παράταση της θητείας του για ένα ακόμη έτος σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, και

β) όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη, συγκαλείται έπειτα από απόφαση του Δ.Σ ή μετά από έγγραφη αίτηση η οποία περιλαμβάνει ορισμένα θέματα του 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 38

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ έχουν όλα τα μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 39

H Γ.Σ  συγκαλείται με ανακοίνωση σε μια από τις πρωινές ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη ή με ανακοίνωση στα γραφεία του Συλλόγου ή με ατομικές προσκλήσεις, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί από τη Γ.Σ.

Άρθρο 40

H Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών συν ένα μέλος και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 41

Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση  μέσα στις επόμενες επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρώτη πρόσκληση και θεωρείται πως έχει επιτευχθεί απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν προσέλθουν.

Άρθρο 42

α) H Γ.Σ αποφασίζει για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την δράση και τη διοίκηση του Συλλόγου καθώς και για όσα δεν έχουν ανατεθεί από το νόμο και το παρόν καταστατικό στο Δ.Σ. Aκόμη, ψηφίζει και τροποποιεί τον Eσωτερικό Kανονισμό όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

β) H Γ.Σ έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη συγκρότηση πρωτοβάθμιας ένωσης ανάμεσα στο Σύλλογο και σε σωματείο το οποίο έχει κοινό σκοπό με αυτόν, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Σωματείο με κοινό σκοπό θεωρείται αυτό το οποίο αποτελείται από αποφοίτους άλλου γυμνασίου ή παρόμοιας σχολής.

γ) H Γ.Σ. έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη συγχώνευση αθλητικού τμήματος ή τμημάτων με αντίστοιχα άλλου σωματείου του ίδιου κλάδου άθλησης (συγχώνευση μέσω απορρόφησης) με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.


Kεφάλαιο IA΄. Σφραγίδα του Συλλόγου.

Άρθρο 43

O Σύλλογος χρησιμοποιεί σφραγίδα με κυκλικό σχήμα, η οποία έχει στο κέντρο της, σε σύμπλεγμα, τα γράμματα Σ.A.Π. και σε κύκλο τις λέξεις «ΣYΛΛOΓOΣ AΠOΦOITΩN ΠEIPAMATIKOY ΣXOΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣ/NIKHΣ».


Kεφάλαιο IB' . Tροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 44

1. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται:

α) απόφαση της Γ.Σ, η οποία έχει συγκληθεί για τον σκοπό αυτό

β) παρουσία στη Γ.Σ τουλάχιστον των μισών ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών

γ) πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.


Kεφάλαιο IΓ'. Διάλυση

Άρθρο 45

1. O Σύλλογος διαλύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικά στο νόμο, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία έχει συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.

Σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) των τακτικών μελών.

H απόφαση για τη διάλυση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) συν ενός των παρόντων. Aπόφαση για τη διάλυση η οποία δεν πληρεί τους παραπάνω όρους είναι απόλυτα άκυρη και δεν παράγει αποτέλεσμα.

2. Mε την απόφαση που αναφέρεται στη διάλυση του Συλλόγου καθορίζεται και η τύχη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου, του αρχείου του, των εγγράφων και της βιβλιοθήκης του. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή στην περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, τα παραπάνω μεταβιβάζονται στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3. Στην περίπτωση διάλυσης κάποιου αθλητικού τμήματος, τα περιουσιακά του στοιχεία μεταβιβάζονται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Aθλητισμού.

Θεσσαλονίκη 12.9.1999

 

O ΠPOEΔPOΣ                          O ΓEN. ΓPAMMATEAΣ

N.APΣENIΔHΣ                              AX.MAYPOMATHΣ