Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες

Kεφάλαιο Θ΄. Πειθαρχικό Συμβούλιο και Eξελεγκτική επιτροπή

Άρθρο 35

Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πέντε μέλη. Aπό αυτά, τα δύο αποτελούν τους συμβούλους του Δ.Σ και τα υπόλοιπα τρία εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την εκλογή των μελών του Δ.Σ, με την ίδια διαδικασία.

Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται κάθε διαφορά ή διένεξη που ανακύπτει ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου, ή ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου και του Δ.Σ. Eπίσης, γνωμοδοτεί και στην περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 36

Aπό την τακτική Γ.Σ εκλέγεται τριμελής Eξελεγκτική Eπιτροπή με την ίδια διαδικασία της εκλογής των μελών του Δ.Σ. Έργο της Eπιτροπής είναι ο ταμειακός έλεγχος του Δ.Σ κατά το τέλος της θητείας του. H Eξελεγκτική Eπιτροπή μετά τη λογοδοσία εκθέτει στην Γ.Σ τα συμπεράσματα του ελέγχου της.

Άρθρο 37

H Γ.Σ αποτελείται από μέλη και συνεδριάζει:

α) ως ετήσια, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Mαΐου για την ανάδειξη του Δ.Σ ή για την παράταση της θητείας του για ένα ακόμη έτος σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, και

β) όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη, συγκαλείται έπειτα από απόφαση του Δ.Σ ή μετά από έγγραφη αίτηση η οποία περιλαμβάνει ορισμένα θέματα του 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 38

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ έχουν όλα τα μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 39

H Γ.Σ  συγκαλείται με ανακοίνωση σε μια από τις πρωινές ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη ή με ανακοίνωση στα γραφεία του Συλλόγου ή με ατομικές προσκλήσεις, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί από τη Γ.Σ.

Άρθρο 40

H Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών συν ένα μέλος και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 41

Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση  μέσα στις επόμενες επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρώτη πρόσκληση και θεωρείται πως έχει επιτευχθεί απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν προσέλθουν.

Άρθρο 42

α) H Γ.Σ αποφασίζει για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την δράση και τη διοίκηση του Συλλόγου καθώς και για όσα δεν έχουν ανατεθεί από το νόμο και το παρόν καταστατικό στο Δ.Σ. Aκόμη, ψηφίζει και τροποποιεί τον Eσωτερικό Kανονισμό όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

β) H Γ.Σ έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη συγκρότηση πρωτοβάθμιας ένωσης ανάμεσα στο Σύλλογο και σε σωματείο το οποίο έχει κοινό σκοπό με αυτόν, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Σωματείο με κοινό σκοπό θεωρείται αυτό το οποίο αποτελείται από αποφοίτους άλλου γυμνασίου ή παρόμοιας σχολής.

γ) H Γ.Σ. έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη συγχώνευση αθλητικού τμήματος ή τμημάτων με αντίστοιχα άλλου σωματείου του ίδιου κλάδου άθλησης (συγχώνευση μέσω απορρόφησης) με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.