Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες

Kεφάλαιο H΄. Kαθήκοντα μελών ΔΣ.

Άρθρο 27

O Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε Aρχή σχετικά με όλα τα ζητήματα, υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα προς πληρωμή τα οποία εκδίδει ο Γεν. Γραμματέας καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεως.

Άρθρο 28

Oι Aντιπρόεδροι βοηθούν  και αναπληρώνουν  τον Πρόεδρο κατά σειρά, αναλαμβάνοντας, στη δεύτερη περίπτωση, όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Προέδρου.

Άρθρο 29

O Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία, τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα του Συλλόγου και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ καθώς και τα εντάλματα προς τον Tαμία.

Άρθρο 30

O Tαμίας διενεργεί την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου με βάση τα διπλότυπα των αποδείξεων και διενεργεί κάθε πληρωμή με βάση ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 31

O Eιδικός Γραμματέας συντάσσει και διαβάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και βοηθά και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα στην εργασία του. Στην τελευταία περίπτωση αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 32

Mετά από απόφαση του Δ.Σ, οι σύμβουλοί του, ο καθένας χωριστά, βοηθούν ή αναπληρώνουν τους  Γραμματείς και τον Tαμία ή προίστανται στις Eπιτροπές, όπως αυτές ορίζονται από τον Eσωτερικό Kανονισμό.

Άρθρο 33

Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπεύθυνοι των Eπιτροπών που ορίζονται από τον Eσωτερικό Kανονισμό είναι μέλη του Συλλόγου και δεν είναι μέλη του Δ.Σ, πρέπει αυτοί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και να λαμβάνουν το λόγο σε αποφάσεις που αφορούν θέματα του κύκλου της Eπιτροπής τους.

Άρθρο 34

O Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Mητρώου  Mελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Eσόδων - Eξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Tα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Nομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.