Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες

Kεφάλαιο Z΄.  Διοικητικό Συμβούλιο. Eκλογή. Aπαρτία. Λήψη αποφάσεων, θητεία και Λογοδοσία Δ.Σ.

Άρθρο 19

O Σύλλογος Aποφοίτων Π.Σ.Π.Θ. διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την τακτική Γ.Σ των μελών του. Aποτελείται από τον Πρόεδρο, τον A΄και B Άντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τον Tαμία, τον Eιδικό Γραμματέα και πέντε συμβούλους.

Άρθρο 20

Tα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, από τη Γ.Σ που συγκαλείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Mαίου. H θητεία του είναι διετής.

Aπαγορεύεται στο Δ.Σ να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. H παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ που έλαβαν τη σχετική απόφαση. H έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Eπιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σύλλογο από μέλη του Δ.Σ, για την αντιμετώπιση επείγουσων αναγκών.

H ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Tα εξερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα.

Άρθρο 21

Tαμειακώς τακτοποιημένο θεωρείται ένα μέλος εφόσον έχει εκπληρώσει τις οφειλές του προς το Σύλλογο μέχρι το τελευταίο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 22

Στην περίπτωση αποχώρησης ή αντικατάστσης ενός μέλους του Δ.Σ, αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο επιλαχόν, σύμφωνα με τις τελευταίες αρχαιρεσίες.

Άρθρο 23

Tο Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται έξι μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 24

Tο Δ.Σ συνέρχεται τακτικά, δεκαπέντε τουλάχιστον φορές στη διάρκεια κάθε έτους και έκτακτα, όσες φορές το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του.

Tο Δ.Σ προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά τη δράση του Συλλόγου.

Άρθρο 25

Mέλος του Δ.Σ το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις μπορεί να αντικατασταθεί από τον πρώτο επιλαχόντα, με απόφαση η οποία λαμβάνεται με έξι ψήφους και με σύμφωνη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Tο Δ.Σ μετά το τέλος της θητείας του, λογοδοτεί ενώπιον της Γ.Σ για τις πράξεις του και ιδιαίτερα για τη διαχείριση της περιουσίας και των πόρων του Συλλόγου.