Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες

Kεφάλαιο ΣT'.  Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 16

Πόρους του Συλλόγου αποτελούν:

α) οι τακτικές και οι έκτακτες συνδρομές των μελών που επιβάλλονται από το Δ.Σ μέσα στα όρια που κάθε φορά καθορίζονται από τη Γ.Σ και καταβάλλονται οι μεν ανά έτος, οι δε όσες φορές το απαιτούν οι ανάγκες του Συλλόγου.

β) οι συνδρομές των τυχόν τρίτων, ενδιαφερομένων για τους σκοπούς του Συλλόγου

γ) κάθε άλλη δωρεά, κληρονομιά, κληροδότημα ή οι πρόσοδοι της περιουσίας του Συλλόγου

δ) κάθε προαιρετική εισφορά η οποία προτείνεται από το Δ.Σ προς τα μέλη ή μη

ε) οι επιχορηγήσεις και κάθε μορφής συνεισφορές για τους σκοπούς του Συλλόγου από το υφυπουργείο αθλητισμού ή άλλο υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία αθλητισμού, τον OΠAΠ, τις ομοσπονδίες των αθλημάτων, τους φορείς τοπικής Aυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.

ε) το αντίτιμο της προσφερόμενης υπηρεσίας εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί ο Σύλλογος, το οποίο μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να ορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και Στοιχείων (πδ 186/1992)

στ) τα έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνάπτει ο Σύλλογος, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς ολυμπιακής επιτροπής, για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

Άρθρο 17

Aπό το ταμείο, κατατίθενται σε τράπεζα τα μετρητά που βρίσκονται στα χέρια του πέραν του ποσού που ορίζει κάθε φορά το ΔΣ.

Άρθρο 18

H περιουσία του Συλλόγου διατίθεται μόνο για σκοπούς που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.