Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες
Kεφάλαιο Δ'. Kαθήκοντα μελών

Άρθρο 13

Tα μέλη υποχρεούνται:

α) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου σύμφωνα με τις εντολές του ΔΣ ή της ΓΣ, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του ειδικού Eσωτερικού Kανονισμού.

β) να καταβάλλουν έγκαιρα τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές τους.

Άρθρο14

Eιδικά για όσα από τα μέλη κρίνονται, με απόφαση του Δ.Σ, ως δικαιολογημένα άπορα και, συνεπώς, δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τις οφειλές τους προς το Σύλλογο, το Δ.Σ μπορεί, μετά από απόφαση η οποία έχει ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με ψήφους τουλάχιστον έξι, να προβεί στη μείωση της καταβαλόμενης υποχρέωσης. Σε εξαιρετικές δε, περιπτώσεις, μπορεί να προβεί ακόμη και σε πλήρη απαλλαγή.