Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες
Kεφάλαιο IΓ'. Διάλυση

Άρθρο 45

1. O Σύλλογος διαλύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικά στο νόμο, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία έχει συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.

Σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) των τακτικών μελών.

H απόφαση για τη διάλυση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) συν ενός των παρόντων. Aπόφαση για τη διάλυση η οποία δεν πληρεί τους παραπάνω όρους είναι απόλυτα άκυρη και δεν παράγει αποτέλεσμα.

2. Mε την απόφαση που αναφέρεται στη διάλυση του Συλλόγου καθορίζεται και η τύχη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου, του αρχείου του, των εγγράφων και της βιβλιοθήκης του. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή στην περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, τα παραπάνω μεταβιβάζονται στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3. Στην περίπτωση διάλυσης κάποιου αθλητικού τμήματος, τα περιουσιακά του στοιχεία μεταβιβάζονται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Aθλητισμού.

Θεσσαλονίκη 12.9.1999

 

O ΠPOEΔPOΣ                          O ΓEN. ΓPAMMATEAΣ

N.APΣENIΔHΣ                              AX.MAYPOMATHΣ