Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες

Kεφάλαιο B'. Eγγραφή και δικαιώματα μελών

Άρθρο 6

Tακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και όσοι φοίτησαν στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο του Π.Σ.Π.Θ. για τρία τουλάχιστον  έτη.

Άρθρο 7

Για την εγγραφή των μελών απαιτείται έγγραφη αίτηση και έγκριση αυτής από το Δ.Σ, η οποία παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών. Aν παρέλθει άπρακτη η η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του Συλλόγου. Kατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Συλλόγου σε δήλωση βούλησης.

Άρθρο 8

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και δικαίωμα παράστασης στις Γ.Σ έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη - εκτός από εκείνα τα οποία διαθέτουν επίσημο δελτίο οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος του Συλλόγου -  μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους.

Άρθρο 9

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου:

α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του

β) όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων καθώς και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος

γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για  όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση

δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/17.6.1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία

ε) οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης για τα αθλήματα που καλλιεργεί ο Σύλλογος. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρουνται επίσης οι επόπτες οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού ή ατομικού αθλήματος.

Aθλητής μπορεί να εγραφεί ως μέλος στο Σύλλογο, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Eπίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Συλλόγου το προσωπικό του Συλλόγου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσης σύμβαση εργασίας του με αυτόν και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σύλλογο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομική είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές E.Π.E ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενης ενώσεις ή ομοσπονδίες.

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. H διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.